NYHEDER

Årets generalforsamling bliver torsdag d. 28. september 2017 kl. 20.00 i Peter Lieps Hus i Dyrehaven.

Igen i år dejlig sommerfest med gode naboer, helstegt pattegris og fadøl.

Der er taget initiativ til endnu et loppemarked søndag d. 30. april fra kl 10-14. Ligesom sidst inviteres alle beboerne til at opstille en ”bod”.

Vi holder loppemarkedet på parallelvej og vil dagen før opstille skilte og bede folk om at parkere biler på de øvrige veje, således at der er plads til boder langs siderne af vejen.

Som sidst kommer Kalles Kaffe og sælger dejlig kaffe og varm kakao.

Vi håber, det bliver en hyggelig dag med godt samvær og mulighed for at få tømt ud i gamle skabe og gemmer. Vel mødt!

loppemarked-30april

loppemarked1 loppemarked2

Kl. 12.00 er der tøndeslagning i Nordgaarden, hvor Kim trakterer med hjemmebagte boller og varm kakao.

fastelavn

Årets generalforsamling afholdes kl. 20.00, vanen tro på Peter Lieps hus i Dyrehaven.
Årets sommerfest denne gang i Nordgaarden kl. 18.00. Igen med helstegt pattegris, vinsmagning, kaffevogn og høj sol

img_3963 img_3965 img_3969 img_3970 img_3973

Forårsbrev fra bestyrelsen

Kære alle
Foråret nærmer sig og det er blevet tid til et nyhedsbrev fra bestyrelsen.

Loppemarked

Som nævnt har bestyrelsen taget initiativ til, at ejerlauget holder et loppemarked lørdag den 9. april kl 10. 15, hvor alle beboerne inviteres til at opstille en ”bod”. Vi holder loppemarkedet på parallelvej og vil dagen før opstille skilte og bede folk om at parkere biler på de øvrige veje, således at der er plads til boder langs siderne af vejen. Vedhæftet kan I se layout på de posters og andet, som vi har tænkt os at hænge op i supermarkeder og på hjemmeside mv.
Vi håber, det bliver en hyggelig dag med godt samvær og mulighed for at få tømt ud i gamle skabe og gemmer.

Facader mod vej

Som bekendt mangler der stadig facadereparation på enkelte huse. Hertil kommer, at den behandling, som blev udført i efteråret 2015, har vist sig mangelfuld, blandt andet fordi malerarbejdet blev udført i regnvejr. Dette har vi reklameret over og det vil også blive udbedret. Vi skal bede de beboere der fik lavet reparationsarbejde på facaden her i efteråret og hvor det allerede er gået i stykker om at sende en mail med beskrivelse til Jannik Falkenberg. Det vil hovedsagelig være det sidste arbejde der blev lavet i november og december hvor vejret var dårligt, og kun det arbejde som PreNor udførte som facadeforskønnelse efter aftale med bestyrelsen.

Nabohjælp

Mange beboerne har tilmeldt sig nabohjælp-ordningen og vi opfordrer endnu flere til at tilmelde sig på internettet samt opsætte klistermærker på postkasserne.

Udendørsarealer

Vi oplever stadig mangelfuld hygiejne i skralderummene, hvilket er til gene for os alle og tiltrækker rotter. Vi beder om, at alle hjælper med at holde orden og sortere skraldet korrekt samt at I minder yngre beboere i husstanden samt au-pairs om også at huske dette.

Visse græsplæner bliver meget slidt af boldspil og lej i de våde vintermåneder, særligt plænen ved gyngestativet i nordgården. Vi beder om, at denne plæne skånes mest muligt i marts, så græsset kan få fat.
Endelig beder vi om, at forældre går en runde om aftenen og rydder op efter de små børn, så der ikke ligger løbehjul og andet legetøj på gangstier og andre steder, hvor man kan falde over det. Dette bidrager jo også til, at her ser pænt ud.

Byggeri ved stationen

Gentofte Kommune har til beboere på Vitus Berings Alle sendt indkaldelse til borgermøde, som blev afholdt den 23. februar, vedrørende planer om at bygge ca 20 rækkehuse på grusarealet langs stationen og baneterrænet. Enkelte beboere har nedsat en arbejdsgruppe i samarbejde med beboere uden for ejerlauget med henblik på at have en konstruktiv dialog med kommunen om at sikre, at byggeriet tilgodeser de øvrige beboeres interesser og giver færrest mulige gener for ejerlaugets beboere.
Hvis man ønsker at vide mere herom, kan man kontakte Henrik Andersen, Mikael Rosenmejer eller Rasmus Lund.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

2D. 9 april 2016 kl. 10-15 afholdes stort loppemarked på Christansholms Parallelvej. Man opstiller selv sin egen bod, og gaden lukkes i begge ender i det tidsrum. Vi håber på en hyggelig dag med mange besøgende. Klik her for yderligere info.

Vel mødt allesammen.

2D. 7 februar 2016 Fastelavn kl. 12.00 i Nordgaarden. Fastelavnsboller, varm kakao og tøndeslagning

Vel mødt allesammen.

Nytårsbrev

Kære Beboere,

Her ved afslutningen på 2015 vil bestyrelsen gerne sige tak for i år og tak for valget som bestyrelse.
Projekter

Året har budt på en del projekter, hvoraf de fleste er ved at være vel overståede. Den umiddelbare forskønnelse af facaderne mod vej er således næsten færdig. Der mangler malerarbejde og enkelte reparationer. Som bilag til dette nyhedsbrev er vedlagt referat fra seneste tilsynsmøde med angivelse af manglende færdiggørelse. Det bemærkes, at visse af disse mangler dog er udbedret efter tilsynsmødet. Det arbejde, som fortsat udestår, færdiggøres til foråret.

I forbindelse med forskønnelsen har entreprenørerne på ny bemærket, at der på visse huse (typisk dem med karnap) er påført en forkert type mørtel. Vi vil gerne understrege, at man skal søge sagkyndig bistand forud for reparation af facader samt tjekke med Kim eller bestyrelsen, at man anvender en egnet type mørtel og maling mv. Der må under ingen omstændigheder anvendes cementholdig mørtel. I stedet anbefales at anvende en hydraulisk kalkmørtel, som arbejder sammen med de eksisterende facadematerialer.

Vi har også med glæde kunnet konstatere, at de nye kloakpumper tilsyneladende virker efter hensigten, idet de i et par tilfælde af kraftig eller vedvarende regn i 2015 er gået automatisk i gang og har hjulpet med at pumpe ekstraordinære vandmængder ud af vores egne kloakker.

Et andet projekt har været ”digitaliseringen” af ejerlaugets kommunikation. Dette nyhedsbrev er således det første i ejerlaugets historie, som udsendes pr. e-mail til beboerne, hvorved vi både sparer tid, penge og skåner miljøet. Nyhedsbrevet kan også læses på ejerlaugets hjemmeside.

Juletræer og skrald

Jule- og nytårstid lægger ekstra pres på skralderummene, og vi vil gerne bede alle om at hjælpe til at holde skralderummene rene samt sortere affald i flasker, pap og andet affald. Dette gælder også resten af året, da god hygiejne på dette punkt bidrager til bedre oplevelse for os beboere og tilsvarende dårligere oplevelse for rotter.
Når juletræer smides ud, bedes I lægge dem i en pæn bunke på græsarealerne ved fortovet på hjørnet af bebyggelserne (på vejsiden af hjørnehusene). Her vil skraldemændene samle dem op. Juletræer skal ikke lægges inde i gårdene eller skralderummene.

Det indskærpes også på ny, at husdyr ikke må gå frit i gårdene. Det er helt uacceptabelt at hunde forretter deres nødtørft midt på plænerne og fællesarealer.

Fælles vej-loppemarked til foråret

Bestyrelsen har desuden besluttet at invitere ejerlaugets beboere til at holde et fælles vej-loppemarked (dvs at hver beboer sørger for sin egen ”stand” foran sit hus på vejsiden). Lignende loppemarkeder ses bl.a. i Hellerup, hvor alle sundvejene på samme dag holder loppemarked med stor succes. Pga. vores huses tætte beliggenhed vil det være særdeles velegnet til loppemarked, og vi tror, der vil komme mange mennesker, hvis vi sørger for en smule annoncering. Vi tror samtidig på, at det kan være en hyggelig fælles social begivenhed for ejerlaugets børn og voksne. Vi foreslår, at det afholdes lørdag den 9. april, hvor foråret er kommet, og hvor vi alle formentlig gerne vil have ryddet ud i skabe og skuffer. Reserver derfor gerne datoen allerede nu!

I ønskes alle et godt og lykkebringende 2016!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Sommerfest 2015

Årets sommerfest bliver i år fredag d. 21. august kl. 18.00 i Sydgaarden.

Bestyrelsen sørger for at der bliver grillet en pattegris, samt at der arrangeres vinsmagning.

Andre initiativer modtages gerne snarest muligt.

Vi glæder os til en hyggelig aften.

God Sommer

Kære alle

På vej på sommerferie sender bestyrelsen hermed ønsker om en god sommer og en kort status over aktiviteter i ejerlauget.

Sommerfesten 2014 afholdes den 22 august kl 18 i Nordgården. Mange beboere har udtrykt ønske om, at der opnås større deltagelse end de seneste år, hvorfor vi opfordrer alle til at møde op og bestyrelsen/Kim nedsætter gerne et hurtigt arbejdende festudvalg, hvis der er nogen, som vi medvirke til at finde på ”nye tiltag” til festen. Skriv i så fald gerne til Kim snarest muligt. Særskilt invitation om festen udsendes som sædvanligt senere på sommeren.

Kloak: Kloakprojektet vedrørende beskyttelse mod skybrud etc påbegyndes i juli måned. Rådgiverfirmaet, Gaihede og entreprenørerne har lovet løbende at holde os beboerne orienterede om status og eventuelle gener. Projektets igangsættelse blev en smule forsinket, fordi bestyrelsen på opfordring fra mange beboere foretog en ekstra undersøgelse af mulighederne for at opnå tilskud ved at etablere faskiner, hvilket imidlertid ikke viste sig hensigtsmæssigt.

Facader mod vej: Som tidligere oplyst, har bestyrelsen på baggrund af skønsrapporten valgt ikke at rejse krav mod rådgivere og entreprenører, men i stedet fokusere på at få afhjulpet fejl og mangler ved facaderne. Vi har gennem den seneste tid fået registeret samtlige fejl og mangler ved facaderne på hvert enkelt hus og fået dem opdelt i prioritet alt efter, hvor meget afhjælpning haster. Det har vist sig, at visse skifferplader i første sals højde på facaderne samt dele af balustraden øverst på facaden sidder løst hhv. er udsat for meget uhensigtsmæssig vandpåvirkning, hvorfor dette vurderes at være første prioritet. Løstsiddende skifferplader er allerede nedtaget af hensyn til sikkerheden, men hvis beboere alligevel opdager løstsiddende materialer, skal man selvsagt straks give Kim og bestyrelsen besked.

Hjemmesiden er frisket op, og der er kommet en beboer adgang med kode. Brugernavnet er Beboer og koden står i det brev I har fået i postkassen. Meningen er at vi her kan lægge facademanualer og andre ting op som ikke vedrører andre. Hvis I har noget relevant materiale, eller andre gode idéer så kontakt os endelig. Der er ikke meget på hjemmesiden nu – den bliver kun mere brugbar ved fælles hjælp.

Bestyrelsen vender tilbage på den ordinære generalforsamling til september eller om muligt forinden med en oplæg til, hvordan facaderne på langt sigt afhjælpes.

Mange sommerhilsener

fra bestyrelsen

Havemøbler og Cykler

Der er en del cykler mv som stadig har bånd på, og der henstår en del effekter i rum til havemøbler.

Cykler med bånd og havemøbler mv. uden navn på, vil blive fjernet søndag d. 8. juni 2014.

Kontakt eventuelt Kim hvis der er spørgsmål.

Parkerings licens

Torsdag d. 27. marts 2014 åbner bakken, og så skal alle beboere igen have parkeringslicens i bilernes forrude. Husk også gæstelicenser til besøgende.

Licenser kan rekvireres på www.gentofte.dk.

Nytårsbrev

Sjov artikel i villabyerne angående vores huse.

Se mere på dette link:
http://gentofte.lokalavisen.dk/de-engelske-raekkehuse-/Lokale-nyheder/20131118/artikler/711189176/1048

Michael Grote 20/11-13

Nye håndværkere

Vi vil gerne anbefale

Der er kommet nye til vores liste som vi kan stå inde fo

Kl. 12.00 er der tøndeslagning i Nordgaarden, hvor Kim trakterer med hjemmebagte boller og varm kakao.

fastelavn

Der er taget initiativ til endnu et loppemarked søndag d. 30. april fra kl 10-14. Ligesom sidst inviteres alle beboerne til at opstille en ”bod”.

Vi holder loppemarkedet på parallelvej og vil dagen før opstille skilte og bede folk om at parkere biler på de øvrige veje, således at der er plads til boder langs siderne af vejen.

Som sidst kommer Kalles Kaffe og sælger dejlig kaffe og varm kakao.

Vi håber, det bliver en hyggelig dag med godt samvær og mulighed for at få tømt ud i gamle skabe og gemmer. Vel mødt!

loppemarked-30april

loppemarked1 loppemarked2